Regulamin Korzystania z Witryny

Witamy w Witrynie internetowej Anytime Fitness Anytime Fitness, LLC ("Anytime Fitness" lub "nas"). Firma Anytime Fitness z przyjemnością przygotowuje witryny internetowe anytimefitness.pl (np. www.anytimefitness.pl, db.anytimefitness.pl) ("Witryny"), z których mogą korzystać użytkownicy. Korzystając z tych Witryn użytkownik wyraża zgodę na związanie przedstawionym poniżej Regulaminem Korzystania z Witryny. Korzystanie z niniejszych Witryn jest całkowicie dobrowolne. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki zawarte w Regulaminie Korzystania z Witryny i https://www.anytimefitness.pl/privacy musi się natychmiast wylogować z Witryn i nie może z nich korzystać.

Niniejszy Regulamin Korzystania z Witryny ma zastosowanie do dostępu użytkownika do Witryn i korzystania z nich i w żaden sposób nie zmienia warunków innych umów, jakie użytkownik mógł zawrzeć z firmą Anytime Fitness, o ile nie zostało to inaczej określone przez Anytime Fitness. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny, uprawnienie użytkownika do korzystania z Witryn automatycznie wygasa i użytkownik musi natychmiast przerwać korzystanie z tych Witryn.

Gromadzenie informacji o osobach odwiedzających tę Witrynę

O ile nie określono inaczej, wszelkie informacje gromadzone w Witrynach podlegają naszym https://www.anytimefitness.pl/privacy. Uzyskanie dostępu do niektórych usług w Witrynach i korzystanie z nich wymaga zarejestrowania się w Anytime Fitness na stronie logowania/rejestracji i wyrażenia zgody na związanie się dodatkowymi obowiązującymi warunkami.

Prawo autorskie

Cała treść, oprogramowanie i technologia znajdujące się w Witrynach lub wykorzystywane w działaniu Witryn są własnością lub są licencjonowane i pozostają własnością firmy Anytime Fitness bądź dostawców jej treści, oprogramowania i technologii oraz są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące prawa autorskiego. Kompilacja (czyli gromadzenie, organizowanie i łączenie) wszystkich treści w Witrynach jest wyłączną własnością firmy Anytime Fitness, LLC lub naszą i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Firma Anytime Fitness zezwala na przeglądanie i korzystanie z treści, oprogramowania i technologii udostępnianych w Witrynach dla celów osobistych i niekomercyjnych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub wykonywanie treści, oprogramowania i technologii zawartych w Witrynach jest surowo zabronione.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługi, postać wizualna oraz wygląd i sposób działania ("Znaki towarowe") używane i wyświetlane w Witrynach są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi Znakami Towarowymi Anytime Fitness, LLC i innych firm. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Znaku Towarowego żadna treść tych Witryn nie może być interpretowana jako udzielenie licencji ani praw to używania jakiegokolwiek Znaku Towarowego wyświetlanego w Witrynach. Inne produkty i nazwy firm wymienionych w Witrynach mogą być Znakami Towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Inna własność intelektualna

Wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią, oprogramowaniem i technologią zawartymi w Witrynach lub wykorzystywanymi w działaniu Witryn, w tym między innymi patenty, tajemnice handlowe, postać wizualna, prawa do reklamy, prawa do znaków, tytuły oraz prawa artystyczne i osobiste są własnością lub licencjonowaną własnością firmy Anytime Fitness. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych praw bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Anytime Fitness jest surowo zabronione.

Dokładność

Informacje w Witrynach mogą zawierać błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia w odniesieniu do usług, cen, lokalizacji, opisów, informacji i innych spraw. Firma Anytime Fitness zastrzega sobie prawo do korygowania błędów, niedokładności lub pominięć oraz do wycofania, zmiany bądź aktualizowania informacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W przypadku wykrycia przez firmę Anytime Fitness błędów cenowych, zostaną one skorygowane w systemach Anytime Fitness, a skorygowana cena zostanie zastosowana do zamówienia użytkownika.

Wyłączenie gwarancji

WITRYNY I WSZYSTKIE TREŚCI, MATERIAŁY, PRODUKTY ORAZ USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH. ANYTIME FITNESS.

WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH I DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI TREŚCI INFORMACYJNEJ I WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. ANYTIME FITNESS NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WITRYNY LUB JAKAKOLWIEK TREŚĆ SĄ WOLNE OD POMYŁEK, WIRUSÓW, BŁĘDÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. ANYTIME FITNESS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ, ŻE TREŚĆ W WITRYNACH JEST ODPOWIEDNIA LUB WŁAŚCIWA DO WYKORZYSTANIA W LOKALIZACJACH POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI. ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY ZAWARTE W USTNYCH BĄDŹ PISEMNYCH OPISACH WITRYN NIE STANOWIĄ OŚWIADCZENIA, ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYN.

KORZYSTAJĄC Z WITRYN UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE TAKIE KORZYSTANIE JEST NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANYTIME FITNESS ANI JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, FRANCZYZOBIORCY, ANI AGENCI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, SANKCYJNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE ANI WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYN LUB USŁUG BĄDŹ BĘDĄCE W ZWIĄZKU Z NIMI, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA KTÓREJKOLWIEK Z TAKICH SZKÓD.

W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność firmy Anytime Fitness wynikająca z korzystania z Witryn lub w związku z korzystaniem Witryn nie przekracza pięciu dolarów (5,00 USD).

Działania zabronione i obowiązki osób odwiedzających

Osobę odwiedzającą lub użytkownika Witryn obowiązuje zakaz:

 • naruszania jakichkolwiek przepisów lub rozporządzeń;
 • przesyłania, publikowania, wykorzystywania, transmitowania lub w inny sposób udostępniania, w tym pocztą elektroniczną (każdy z nich "Publikowanie") jakichkolwiek treści lub informacji, które są nieprawdziwe bądź niedokładne;
 • publikowania jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, zastraszających, napastliwych, nękających, męczących, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby ani treści, które w przeciwnym razie mogłyby zostać uznane za kontrowersyjne;
 • podszywania się pod inną osobę lub organizację lub fałszywego oświadczania bądź podawania swojego powiązania z osobą lub organizacją;
 • angażowania się w jakiekolwiek działania lub manipulowania materiałem identyfikacyjnym, by fałszywie przedstawić pochodzenie treści;
 • publikowania jakiejkolwiek treści, objętej ograniczeniami dotyczącymi ujawniania;
 • publikowania jakichkolwiek materiałów, pozycji, informacji lub treści, które naruszają patenty, prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej;
 • zamieszczania niechcianych lub niedozwolonych reklam bądź materiałów promocyjnych, w tym między innymi wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub innych form pozyskiwania;
 • korzystania z Witryny w celu rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub treści, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zastraszające, nękające, męczące, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innej osoby lub informacji bądź treści, które mogłyby w inny sposób zostać uznane za budzący zastrzeżenia;
 • zamieszczania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inny uszkodzony kod komputerowy, plików lub programów, które utrudniają korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania bądź sprzętu komputerowego albo sprzętu telekomunikacyjnego;
 • zakłócania lub w inny sposób ograniczania korzystania z Witryn przez innych użytkowników, zbierania, kompilowania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników Witryn;
 • zakłócania lub zaburzania działania Witryn poprzez przeciążanie lub przekraczanie możliwości Witryn bądź zasobów systemowych, kont, nazw użytkowników i haseł, serwerów lub sieci połączonych bądź dostępnych za pośrednictwem Witryn albo jakichkolwiek afiliowanych lub powiązanych witryn;
 • zakłócania lub ingerowania w bezpieczeństwo Witryn bądź zasobów systemu albo w inny sposób wyrządzania szkód kontom, nazwom użytkowników i hasłom, serwerom lub sieciom połączonym albo dostępnym za pośrednictwem Witryn lub jakimkolwiek afiliowanym lub powiązanym witrynom;
 • używania jakichkolwiek robotów, pająków, innych automatycznych urządzeń lub procesów ręcznych do przechwytywania danych ekranowych, monitorowania, wydobywania bądź kopiowania stron internetowych w Witrynach lub zawartych w nich treści bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody firmy Anytime Fitness;
 • korzystania z niniejszych Witryn dla celów komercyjnych.

Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Publikacje jakichkolwiek treści, które udostępnia lub przesyła za pośrednictwem Witryn ("Treści Użytkownika"). Oprócz praw przyznanych firmie Anytime Fitness w innych częściach niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryn. użytkownik niniejszym przyznaje firmie Anytime Fitness nieodwołalne prawo do kopiowania i używania Treści Użytkownika w związku z Witrynami oraz do celów związanych z Publikowaniem przez użytkownika Treści Użytkownika. Chociaż firma Anytime Fitness nie ma obowiązku przeglądania, edytowania ani monitorowania Treści Użytkownika bądź w związku z działaniami użytkownika w Witrynach, firma Anytime Fitness zastrzega sobie prawo do usuwania, przeglądania lub edytowania wszelkich Treści Użytkownika oraz do monitorowania postępowania użytkowników w Witrynach w każdej chwili i bez powiadamiania. Treści Użytkownika mogą być dostępne w Witrynach przez określony czas, zgodnie z decyzją Anytime Fitness podjętą według własnego uznania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie dowolnej Treści Użytkownika na własny koszt.

Publikując Treści Użytkownika w Witrynach użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​(a) Treści Użytkownika nie są poufne, nie podlegają ograniczeniom ujawniania na mocy obowiązujących przepisów lub przepisów dotyczących ochrony prywatności danych; (b) użytkownik ma wszystkie niezbędne prawa do zamieszczania Treści Użytkownika w Witrynach i przyznawania praw firmie Anytime Fitness, które przyznał na mocy niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny; (c) Treści Użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd ani nie są szkodliwe w jakikolwiek sposób; (d) Treści Użytkownika, a także korzystanie z nich i ich Publikowanie w związku z Witrynami, nie narusza ani nie naruszy niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny, ani jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów, rozporządzeń ani ustaw.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zwolnić, bronić i zabezpieczyć przed odpowiedzialnością firmę Anytime Fitness i jej następców prawnych oraz cesjonariuszy w związku z jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich, żądaniami, stratami, kosztami, wydatkami, zobowiązaniami, odpowiedzialnością cywilno-prawną, szkodami, odzyskiwaniem środków i brakami, łącznie z odsetkami, karami finansowymi i uzasadnionymi honorariami prawników, jakie firma Anywhere Fitness ponosi lub z powodu korzystania z Witryn przez użytkownika, nieprzestrzegania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryn lub niewywiązania się przez użytkownika z któregokolwiek z obowiązków wynikających z Regulaminu Korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z przedstawionych przez użytkownika oświadczeń bądź gwarancji na podstawie niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny.

Łącza do innych witryn

Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn. Ponadto inne witryny mogą zawierać łącza do Witryn. Firma Anytime Fitness nie przegląda ani nie monitoruje witryn internetowych połączonych z Witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za zasady ochrony prywatności innych witryn internetowych. Żadne łącze zamieszczone przez firmę Anytime Fitness nie stanowi poparcia dla innych stron internetowych ani nie tworzy relacji pomiędzy Anytime Fitness i operatorami innych stron internetowych. Firma Anytime Fitness wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z korzystaniem przez użytkownika z jakiejkolwiek innej witryny internetowej i użytkownik zwalnia Anytime Fitness z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem z dowolnego łącza do innej strony internetowej przez użytkownika lub z korzystaniem z jakiejkolwiek innej strony internetowej. W przypadku, gdy Witryny zawierają łącze do innej witryny internetowej należącej i/lub obsługiwanej przez firmę Anytime Fitness, takie korzystanie z witryn może podlegać innym i dodatkowym regulaminom korzystania oraz https://www.anytimefitness.pl/privacy.

Zmiany Regulaminu Korzystania z Witryny

W każdej chwili i bez powiadamiania firma Anytime Fitness może zmienić niniejszy Regulamin Korzystania z Witryny. Jakiekolwiek korzystanie z Witryn po dacie opublikowania w Witrynach zmian w niniejszym Regulaminie Korzystania z Witryny lub https://www.anytimefitness.pl/privacy stanowi zaakceptowanie przez użytkownika wszystkich takich zmian. Użytkownik jednoznacznie zgadza się, że firma Anytime Fitness nie jest zobowiązana do powiadamiania użytkownika o jakichkolwiek zmianach i niniejszym użytkownik jednoznacznie zrzeka się wszelkich praw, które może nabyć do otrzymywania powiadomień o jakichkolwiek zmianach w niniejszym Regulaminie lub https://www.anytimefitness.pl/privacy.

Stałe działanie, dostępność i aktualizacja niniejszej Witryny

Firma Anytime Fitness może modyfikować, zmieniać, zawieszać, kończyć lub zaprzestać działania Witryn bądź świadczenia jakichkolwiek usług bez uprzedzenia i Anytime Fitness zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez przyczyny.

Konto użytkownika

Zarejestrowany użytkownik jakiejkolwiek Witryny ma obowiązek zachowania poufności swojego konta i hasła oraz ograniczenia dostępu do swojego komputera. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, jakie pojawią się na koncie lub w związku z hasłem użytkownika. Firma Anytime Fitness zastrzega sobie prawo, bez powiadomienia i według własnego uznania, do odmowy lub ograniczenia dostępu bądź świadczenia usługi, zamknięcia kont lub usunięcia albo edycji treści.

Płatność

Użytkownik upoważnia firmę Anytime Fitness i dowolnego dostawcę usług przetwarzania płatności, którego może zaangażować do obciążania karty kredytowej użytkownika lub do debetowania albo przetwarzania płatność za pośrednictwem dowolnych innych oferowanych środków, za produkty lub usługi zakupione za pośrednictwem Witryn. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że tylko użytkownik będzie dokonywać płatności w związku z Witrynami i użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie karty kredytowej, debetowej lub innych środków płatniczych używanych w imieniu użytkownika. O ile nie ustalono inaczej, żadne kwoty wypłacone firmie Anytime Fitness nie podlegają zwrotowi.

Właściciele, pracownicy, trenerzy klubów fitness i inni wykonawcy

NINIEJSZA CZĘŚĆ REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY DOTYCZY WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI KLUBÓW, PRACOWNIKÓW, ZEWNĘTRZNYCH TRENERÓW LUB INNYCH PODWYKONAWCÓW ANYTIME FITNESS®, KTÓRZY TAKŻE MAJĄ DOSTĘP DO DANYCH INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Użytkownik może wykorzystać swoją zdolność dostępu do danych mających zastosowanie do innych osób ("Dane Członków") i wykorzystywać ujawnione Dane Członków, wyłącznie w celu udzielenia pomocy drugiej osobie w korzystaniu przez nią z Witryn lub obiektów bądź usług klubu ANYTIME FITNESS®. Użytkownik musi stosować wszystkie uzasadnione środki ostrożności, by nie narażać ani nie ujawniać Danych Członków innym osobom. Użytkownik nie może ujawniać żadnych Danych Członków innym osobom bez uprzedniej zgody firmy Anytime Fitness. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku narażenia lub ujawnienia posiadanych przez użytkownika bądź będących pod jego kontrolą jakichkolwiek Danych Członków, bez względu na to, czy z winy użytkownika, firma Anytime Fitness może być zobowiązana do powiadomienia o takim narażeniu zainteresowanych członków i organy ścigania. Użytkownik zostanie uznany za odpowiedzialnego za wszelkie straty poniesione przez Anytime Fitness lub członka spowodowane przez zaniedbanie użytkownika, celowe lub złośliwe działania w związku z naruszeniem obowiązków użytkownika omówionych w tym punkcie.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Korzystania z Witryny opracowano w języku Polskie i język Polskie będzie językiem nadrzędnym w odniesieniu do niniejszego Regulamin Korzystania z Witryny i jego interpretacji.

Niewyegzekwowanie przez firmę Anytime Fitness któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny nie może być interpretowane jako odstąpienie od takiego postanowienia ani od prawa do jego wyegzekwowania.

Niniejszy Regulamin Korzystania z Witryny podlega prawu Polska, bez uwzględniania norm kolizyjnych. W celu rozwiązywania konfliktów związanych lub wynikających z niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryn lub wynikających z jakiegokolwiek innego sporu bądź roszczenia związanego z firmą Anytime Fitness, użytkownik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Polska ("Sądy Polska").

Jeśli jakakolwiek część tego Regulaminu Korzystania z Witryny zostanie uznana za nieważną, nie spowoduje to unieważnienia pozostałych postanowień tego Regulaminu Korzystania z Witryny.

Korzystanie z Witryn jest nieuprawnione na obszarze prawnym, który nie zapewnia obowiązywania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny, w tym między innymi, niniejszego punktu oraz powyższych wyłączeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności. Korzystanie z Witryn jest nieuprawnione na obszarze prawnym, na którym wszystkie lub dowolne części Witryn mogą naruszać jakiekolwiek wymogi prawne i użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do Witryn na którymkolwiek takim obszarze prawnym. Witryny nie są przeznaczone do użytku przez osoby znajdujące się na obszarach prawnych, które mają ograniczenia dotyczące ochrony prywatności danych surowsze niż istniejące w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zgłoszenia

Wszelkie pytania, komentarze, propozycje i podobne materiały lub informacje wysyłane bądź przesyłane do firmy Anytime Fitness lub dostawcy zewnętrznego w Witrynach, pocztą lub w inny sposób (zbiorczo "Zgłoszenia") stają się własnością firmy Anytime Fitness i niniejszym użytkownik przenosi, sprzedaje i ceduje na rzecz Anytime Fitness wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w takich Zgłoszeniach, w tym między innymi wszelkie powiązane patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Firma Anytime Fitness nie jest w żaden sposób zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do takich Zgłoszeń. Firma Anytime Fitness może je wykorzystywać w dowolnym celu bez powiadamiania lub otrzymywania zgody, bez ograniczeń i odszkodowań.

Kontakt z nami

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Witryn lub niniejszego Regulaminu Korzystania z Witryny prosimy wysyłać na adres privacy@anytimefitness.com.