Zasady Ochrony Prywatności

Data wejścia w życie: 1 marca 2018 r.

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności określają zasady obowiązujące w Anytime Fitness, LLC ("my" lub "nas") dotyczące danych osobowych członków klubu, konsumentów i franczyzobiorców oraz obejmują działalność naszych klubów fitness, działalność franczyzową, rozwój działalności, korzystanie z naszych witryn internetowych w anytimefitness.com ("Witryny") i aplikacje mobilne, w tym naszą aplikację Anytime Fitness® i mogą obejmować niektóre informacje pobierane z powiązanych aplikacji, takich jak MapMyFitness®, w zakresie, w jakim informacje te są zawarte w aplikacji Anytime Fitness® ("Aplikacje").

Korzystając z usług, Witryn, Aplikacji, produktów, funkcji narzędzi lub zasobów Anytime Fitness® użytkownik akceptuje warunki niniejszych Zasad Ochrony Prywatności oraz naszych https://www.anytimefitness.pl/terms-of-use. W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę, lecz możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi pełnego zakresu produktów i usług. Użytkownik nie może korzystać z Witryn, Aplikacji, naszych produktów ani usług, jeśli nie wyrazi zgody na Zasady Ochrony Prywatności.

Co pewien czas niniejsze Zasady mogą ulegać zmianie. Dalsze korzystanie po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian, należy więc co pewien czas zapoznawać się z nimi.

Poniższe Zasady Ochrony Prywatności zawierają informacje dotyczące:

 1. danych osobowych gromadzonych przez nas w Witrynach i Aplikacjach
 2. sposobu wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkownika
 3. wykorzystywania plików cookie w Witrynie i Aplikacjach
 4. naszych relacji z innymi Witrynami;
 5. dostępu do danych osobowych użytkownika i ich korygowania
 6. bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika
 7. przechowywania danych osobowych;
 8. zmian w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności;
 9. kontaktu z nami
 10. dodatków dla poszczególnych krajów.

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami Ochrony Prywatności podczas każdego pobytu w naszych klubach fitness, odwiedzania naszych Witryn lub korzystania z naszych Aplikacji, ponieważ co pewien czas Zasady Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianie. Obowiązujące Zasady są zawsze opublikowane na stronie www.anytimefitness.com/privacy.

Terytoria

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności dotyczą naszej działalności na całym świecie. Możemy umieszczać Witryny lub informacje w Aplikacjach na serwerach znajdujących się w krajach lub w dowolnym innym kraju, w którym my, nasi dostawcy usług świadczymy usługi, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się w dowolnym kraju, w którym znajdują się placówki Anytime Fitness®. Co pewien czas lokalizacja naszych serwerów może ulegać zmianie. Ponadto nasi franczyzobiorcy mogą prowadzić indywidualne witryny internetowe w kraju lub na terytorium, które obsługują.

W każdym kraju wymogi dotyczące ochrony prywatności i traktowanie danych osobowych są różne. Aby spełnić te wymagania, do Zasad Ochrony Prywatności włączyliśmy kilka "Informacji prawnych dotyczących poszczególnych krajów", które są opublikowane na stronie Terytoria.

Anytime Fitness, LLC postępuje zgodnie z porozumieniem Tarcza Prywatności zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, podpisanymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.  Anytime Fitness, LLC ma certyfikat Departamentu Handlu potwierdzający, że firma przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszych Zasad Ochrony Prywatności a zasadami Tarczy Prywatności obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Więcej o Tarczy Prywatności i nasz certyfikat znajdują się na stronie https://www.privacyshield.gov/.

Zgoda

PRZEKAZUJĄC NAM SWOJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB W KAŻDYM INNYM KRAJU ŚWIATA I NA WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJE NAM DANE OSOBOWE STRON TRZECICH, UŻYTKOWNIK ZAPEWNIA I OŚWIADCZA, ŻE MA ZGODY TAKICH STRON NA PRZEKAZANIE NAM ICH DANYCH OSOBOWYCH I ZABEZPIECZA NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYSUWANYMI PRZEZ TAKIE STRONY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM I KORZYSTANIEM Z TAKICH DANYCH OSOBOWYCH NA WARUNKACH NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI.

1. Dane osobowe gromadzone przez nas w Witrynach i Aplikacjach

Zasadniczo użytkownik może przeglądać niechronione hasłem części naszych Witryn, nie informując nas o tym, kim jest ani nie ujawniając jakichkolwiek swoich danych osobowych, z wyjątkiem naszego zbioru plików cookie, jak opisano w Punkcie 3. 

Możemy także gromadzić dane osobowe użytkownika w naszych Witrynach lub Aplikacjach bądź poprzez jakąkolwiek inną komunikację elektroniczną z użytkownikiem.  Gromadzone przez nas informacje są dobrowolnie dostarczane przez użytkownika i mogą być połączone z innymi informacjami, które użytkownik dostarczył naszym franczyzobiorcom po zarejestrowaniu się w klubie Anytime Fitness®. 

Członkowie Anytime Fitness®, mogą zintegrować informacje z konta członkowskiego z Witryną i naszymi Aplikacjami, ale będą mieć możliwość zrezygnowania z takiej integracji informacji na różnych platformach.  Nasza Witryna i Aplikacje mogą również gromadzić ogólne informacje o interfejsie lub preferencjach technologicznych użytkownika (takich jak rodzaj używanej przeglądarki lub żądane pliki).  Podawanie niektórych z niżej omówionych informacji jest obowiązkowe dla świadczenia pewnych usług i jeśli użytkownik ich nie poda może nie mieć możliwości korzystania lub uczestniczenia w niektórych naszych usługach bądź funkcjach internetowych.

Informacje, jakie możemy gromadzić podczas korzystania przez użytkownika z Witryny, to między innymi:  

 • gdy dostępna jest funkcja rejestracji konta – dane kontaktowe użytkownika w celu utworzenia konta Anytime Fitness®, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;
 • gdy dostępna jest funkcja rejestracji konta – nazwa użytkownika i hasło do profilu, aby uzyskiwać dostęp do chronionej hasłem części Witryny;
 • historia transakcji użytkownika, związana z korzystaniem z naszych klubów, zakupem niektórych produktów lub inne informacje, które użytkownik chce nam udostępnić i w celu zintegrowania z Witryną;
 • jeśli istnieje możliwość skorzystania z integracji z członkostwem – informacje związane z członkostwem, takie jak adres domowy, placówka Anytime Fitness®, numer klucza zbliżeniowego i numer członkowski;
 • informacje związane ze sprawnością fizyczną dostarczane w procesie przyjmowania członka, takie jak wzrost, masa ciała, ogólne cele związane z fitnessem lub inne informacje pomocne w osiągnięciu celu fitness;
 • informacje dotyczące sesji treningowych, zajęć lub inne dotyczące korzystania z usług na poziomie klubu;
 • gdy dostępna jest funkcja rejestracji konta – zgodność z osobistym treningiem użytkownika lub klubem Anytime Fitness® w rozumieniu aktywności użytkownika;
 • informacje przekazane przez użytkownika podczas udziału w badaniu lub komunikacji z użytkownikiem w związku z korzystaniem Witryny bądź z usług Anytime Fitness®;
 • informacje przekazane przez użytkownika w celu uczestniczenia w konkursach lub loteriach reklamowych;
 • różne informacje dotyczące konta związane z członkostwem w Anytime Fitness® umożliwiające aktualizację danych karty kredytowej, konta bankowego, innych informacji o płatnościach lub dotyczących profilu użytkownika;
 • jeśli użytkownik jest potencjalnym franczyzobiorcą, możemy gromadzić szczegółowe informacje, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i ogólne informacje finansowe, takie jak płynność i aktywa, w celu oceny kwalifikacji użytkownika do zostania franczyzobiorcą Anytime Fitness®;
 • jeśli oferujemy alternatywne warunki rejestracji, możemy gromadzić pewne informacje na temat danych przekazanych przez użytkownika stronom trzecim, takim jak Facebook lub Twitter, przy logowaniu się do korzystania z naszej Witryny lub Aplikacji za pośrednictwem tych stron trzecich;
 • dane lub pliki komputerowe, często nazywane plikami cookie, które mogą być wysyłane przez przeglądarkę użytkownika i przechowywane na pojedynczym komputerze, by umożliwić naszemu serwerowi "rozpoznanie" użytkownika w czasie nawigacji w Witrynie i żebyśmy mogli uznać konto użytkownika podczas różnych transakcji przeprowadzanych online;
 • komputerowe pliki danych, często nazywane "sygnalizatorami WWW", które są zbierane z wiadomości e-mail lub łączy na stronach stron trzecich i które umożliwiają naszemu serwerowi ocenę popularności tych łączy lub informacji zawartych w wiadomościach e-mail lub witrynach stron trzecich;
 • adres IP użytkownika do pomiaru ruchu w naszych witrynach internetowych i w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanego doświadczenia.

Aby w pełni korzystać z produktów i usług dostępnych w naszych Aplikacjach, użytkownik może pobierać oddzielne aplikacje, MapMyFitness i MyFitnessPal, których właścicielem i operatorem jest firma Under Armour, Inc. Użytkownik może także zdecydować, by takie informacje wprowadzone do aplikacji były automatycznie integrowane z Aplikacją Anytime Fitness®.  Informacje wprowadzane i przechowywane w MapMyFitness i MyFitnessPal podlegają Zasadom Ochrony Prywatności firmy Under Armour i można się z nimi zapoznać tutaj. Możemy również integrować te Aplikacje z innymi aplikacjami lub platformami, takimi jak aplikacje do śledzenia urządzeń przenośnych, na przykład FitBit® lub HealthKit za pośrednictwem Apple® Watch bądź dodatkowe aplikacje przydatne do integracji celów i aktywności fitness.  Jeśli użytkownik zdecyduje się zintegrować informacje zebrane przez oddzielną aplikację lub podmiot, po zintegrowaniu z Aplikacjami, będziemy mieć również dostęp i prawo do wykorzystywania danych dostarczonych do profilu użytkownika Anytime Fitness®. Podobnie jak MapMyFitness lub MyFitnessPal, każda z tych aplikacji stron trzecich będzie mieć własne zasady i warunki dotyczące gromadzenia, używania i przechowywania danych wprowadzanych przez taką aplikację strony trzeciej. 

Informacje, jakie możemy zebrać podczas korzystania z Aplikacji, mogą zależeć od wersji Aplikacji lub od kraju, w którym znajduje się użytkownik, ale te informacje mogą obejmować między innymi:  

 • informacje o rejestracji do konta Aplikacji, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i inne informacje o członkostwie w Anytime Fitness®, a także nazwę użytkownika i hasło dostępu do aplikacji;
 • historię aktywności użytkownika związanej z korzystaniem z Aplikacji, np. wizyty użytkownika w klubach, udział w treningach, zajęciach lub wykorzystanie innych produktów bądź usług Anytime Fitness®;
 • informacje związane z członkostwem, takie jak adres domowy, lokalizacja Anytime Fitness®, numer klucza zbliżeniowego i numer członka;
 • informacje związane ze sprawnością fizyczną dostarczane w procesie przyjmowania członka, takie jak wzrost, masa ciała, ogólne cele związane z fitnessem, zwyczaje związane z fitnessem lub inne informacje pomocne w osiągnięciu celu fitness;
 • pewne informacje o lokalizacji lub geolokalizacji są pobierane bezpośrednio z urządzenia mobilnego od operatora sieci komórkowej użytkownika lub niektórych dostawców zewnętrznych, by umożliwić śledzenie aktywności użytkownika; takie gromadzenie i śledzenie może być stosowane nawet wtedy, gdy Aplikacje lub inne powiązane aplikacje nie są aktywnie otwarte i działają;
 • informacje dotyczące osobistych sesji treningowych i komunikacji z trenerem osobistym użytkownika lub innym personelem Anytime Fitness®;
 • rejestry kopii korespondencji użytkownika, w przypadku kontaktu z nami;
 • informacje przekazane przez użytkownika podczas udziału w badaniu lub komunikacji z użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji bądź z usług Anytime Fitness®;
 • różne informacje dotyczące konta związane z członkostwem w Anytime Fitness® umożliwiające aktualizację danych karty kredytowej, konta bankowego, innych informacji o płatnościach lub innych informacji dotyczących profilu użytkownika;
 • jeśli oferujemy alternatywne warunki rejestracji, możemy gromadzić pewne informacje na temat danych przekazanych przez użytkownika stronom trzecim, takim jak Facebook lub Twitter, przy logowaniu się do korzystania z naszych Aplikacji za pośrednictwem tych stron trzecich;
 • dane lub pliki komputerowe, często nazywane plikami cookie, które mogą być wysyłane przez urządzenie mobilne użytkownika, by umożliwić naszemu serwerowi "rozpoznanie" użytkownika w czasie nawigacji w Aplikacjach i abyśmy mogli łączyć aktywność użytkownika w Aplikacjach z członkostwem użytkownika'

Informacje uzyskiwane z k użytkownika w mediach społecznościowych"

Użytkownik może zalogować się na swoje konto Anytime Fitness® w Witrynie lub z naszych Aplikacji za pośrednictwem określonych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter ("Konta w Mediach Społecznościowych"). Poprzez integrację tych Kont w Mediach Społecznościowych z kontem użytkownika możemy zaoferować bardziej spersonalizowane usługi, ale możemy również zbierać pewne dane osobowe podane na Kontach w Mediach Społecznościowych, takie jak dane profilu użytkownika, adres e-mail, zdjęcie profilowe i listę znajomych.  Jeśli użytkownik nie chce, żebyśmy mieli dostęp do tych informacji, nie powinien używać funkcji logowania się Kontem w Mediach Społecznościowych.

Dzieci do 13 roku życia

Nasza Witryna i Aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy świadomie informacji od żadnej osoby w wieku poniżej 13 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 13 lat nie powinny przysyłać nam żadnych danych osobowych z Witryny ani z jakichkolwiek Aplikacji. Usuniemy takie informacje, gdy dowiemy się, że pobraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka, które nie ukończyło 13 lat.

2. Sposób wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać do świadczenia usług oferowanych w Witrynie i przez nasze Aplikacje, w tym:

 • przetwarzanie i aktualizowanie informacji członkowskich, łącznie z danymi osobowymi podawanymi przez użytkownika, informacji o kartach kredytowych lub inne dotyczące przetwarzania płatności elektronicznych;
 • przetwarzanie informacji rozliczeniowych, które mogą być zakontraktowane u naszego zewnętrznego dostawcy usługi przetwarzania płatności;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie usług, z których użytkownik korzystał, w tym treningu osobistego lub działań windykacyjnych;
 • przekazywanie użytkownikowi informacji dotyczących lokalizacji najbliższych klubów lub pewnych informacji dotyczących klubu użytkownika;
 • prowadzenie marketingu i badań poprzez bezpośrednie ankiety kierowane do użytkownika, ale także poprzez komunikację naszą lub naszych franczyzobiorców z użytkownikiem;
 • dostarczenie informacji, o które użytkownik prosi nas, naszych franczyzobiorców lub trenerów, z którymi użytkownik współpracuje;
 • opracowywanie i wyświetlanie treści oraz reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika;
 • przetwarzanie wniosków użytkownika o aplikację franczyzy i kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie możliwości franczyzowych;
 • prowadzenie konkursów i loterii;
 • wysyłanie użytkownikowi żądanej komunikacji elektronicznej, takiej jak SMS-y, przekazywanie powiadomień, powiadomienia za pośrednictwem naszych Aplikacji lub urządzenia mobilnego użytkownika;
 • dostarczanie aktualizacji i treści na podstawie informacji o geolokalizacji, które użytkownik nam przekazał;
 • zapewnienie pomocy w zakresie celów fitness użytkownika, takich jak zachęta do treningów, harmonogramy treningów, zalecane zmiany diety i inne informacje, które pomogą użytkownikowi osiągnąć cele fitness;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawach aktualizacji Witryny, Aplikacji lub w celu przekazywania powiadomień administracyjnych.

Staramy się zaoferować użytkownikowi zintegrowany, kompleksowy sposób zarządzania stylem życia, celami fitness i aktywnością. Jednak, żeby użytkownik mógł bezproblemowo obsługiwać Witrynę i Aplikacje, musimy udostępnić dane osobowe naszej spółce nadrzędnej, spółkom zależnym i stowarzyszonym w celu zapewnienia zintegrowanych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny i Aplikacji. Możemy także udostępniać takie informacje naszym franczyzobiorcom lub innym partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy bądź pracujemy przy świadczeniu użytkownikowi szczególnych usług lub jeśli uważamy, że oferowane przez nich produkty bądź usługi mogą zainteresować użytkownika. Możemy dostarczać informacje o użytkowniku zewnętrznym dostawcom usług w celu, między innymi, inicjowania w naszym imieniu bezpośrednich programów marketingowych, śledzenia danych, konserwacji lub rozwoju naszej Witryny bądź Aplikacji, rozwoju produktów i usług online, obsługi klienta lub w celu opracowywania nowych produktów albo przekazywania innych zakontraktowanych możliwości promocyjnych oferowanych naszym użytkownikom. My, a także nasi franczyzobiorcy, dostawcy lub inni partnerzy biznesowi możemy wykorzystywać te informacje do celów marketingowych i reklamowych.

Dane dotyczące wizyt w klubie fitness (we wszystkich klubach Anytime Fitness® odwiedzanych przez użytkownika), dane Aplikacji i dane osobowe mogą zostać udostępnione franczyzobiorcom, kierownictwu i pracownikom tych klubów lub innym zakontraktowanym usługodawcom, których użytkownik zatrudnił w celu świadczenia usług użytkownikowi. Każda z tych stron jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych i ma prawo dostępu do danych osobowych użytkownika oraz korzystania z nich wyłącznie w celu świadczenia lub doskonalenia usług, z których użytkownik korzysta za pośrednictwem systemu klubowego Anytime Fitness® lub Aplikacji. Ponadto użytkownik może udostępniać swoje dane osobowe z Witryny lub Aplikacji trenerom osobistym lub innym członkom Anytime Fitness® w celu uzyskania ich pomocy przy ocenie aktywności i celów użytkownika.

Dążymy do starannego dobierania stron trzecich do współpracy, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez nich danych osobowych. W przypadku płatności musimy udostępnić dostawcom usług autoryzacji kart kredytowych i bankom stowarzyszonym dane karty kredytowej użytkownika w celu przetworzenia płatności za zakupy, zwroty lub zwroty pieniędzy.  Możemy przekazywać podawane nam przez użytkownika dane osobowe naszym dostawcom usług internetowych, by strony te mogły przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika.

Informacje zbiorcze możemy udostępniać dostawcom, potencjalnym reklamodawcom, partnerom biznesowym i innym stronom trzecim. Informacje zbiorcze nie zawierają danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków omówionych w tym punkcie, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim dla ich celów marketingowych, ani reklamowych.

Inne ujawnienia

Możemy także ujawnić informacje o użytkowniku w następujących okolicznościach: (1) w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub inne postępowanie prawne bądź wniosek albo w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo lub przepisy; (2) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności bądź franczyzobiorców, dostawców, podmiotów powiązanych, podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych albo innych; (3) ponieważ według naszego wyłącznego uznania uważamy, że jest to odpowiednie w szczególnych okolicznościach w reakcji na dostrzeżone zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego, mienia lub praw jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji.

Ponadto, ponieważ informacje o członkach naszej Witryny i w naszych Aplikacjach stanowią aktywa biznesowe, w przypadku reorganizacji, sprzedaży lub połączenia z inną firmą, możemy sprzedać, scedować bądź przekazać nabywcy dane osobowe wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów biznesowych bądź, w stosownych przypadkach, podmiotowi stowarzyszonemu.

3. Wykorzystywanie plików cookie w Witrynie i Aplikacjach

"Cookie" to mały plik danych przechowywany w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym, który pozwala nam rozpoznać komputer bądź urządzenie mobilne podczas odwiedzania Witryny lub Aplikacji, poprzez powiązanie numerów identyfikacyjnych z innymi danymi użytkownika, które nam użytkownik przekazał.  Niektóre pliki cookie pozostają na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego przez czas trwania sesji przeglądarki lub użytkownika, natomiast inne pliki cookie pozostają do czasu usunięcia ich przez użytkownika. Użytkownik może także skonfigurować swój komputer lub urządzenie mobilne, by ograniczyć pobieranie plików cookie, ale to ograniczenie może również zmniejszać naszą zdolność do świadczenia wszystkich usług lub funkcji Witryny bądź Aplikacji. Niektórzy dostawcy usług stron trzecich mogą używać plików cookie flash, które są zapisywane w komputerze, ale nie można ich odrzucać, dezaktywować, wyłączać, kasować ani z nich rezygnować w taki sam sposób, jak ze zwykłych plików cookie. Zarządzanie ustawieniami plików cookie flash podano na stronie ustawień Flash player w witrynie Adobe.  

Gromadząc i zachowując informacje uzyskane z plików cookie lub inne informacje pobrane bezpośrednio z urządzenia mobilnego użytkownika, takie jak geolokalizacja, możemy:

 • zapewnić użytkownikowi dostęp do preferencji użytkownika i logowanie się z zatwierdzonych urządzeń;
 • udostępniać podstawowe funkcje Aplikacji, takie jak wyświetlanie lokalizacji i ruchu użytkownika w czasie rzeczywistym;
 • instalować i monitorować elementy Aplikacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • pomagać przy diagnozowaniu problemów z Witrynami lub Aplikacjami, administrować i ulepszać Witryny bądź Aplikacji oraz mierzyć wykorzystanie Witryn albo Aplikacji;
 • identyfikować dostawcę Internetu użytkownika, liczbę odsłon stron i inne informacje dotyczące korzystania z Witryny;
 • zbierać inne informacje dotyczące analityki internetowej, związane z użytkowaniem i nawigacją w Witrynach oraz Aplikacjach przez użytkownika i innych użytkowników;
 • dostarczać użytkownikowi odpowiednie treści, w tym reklamy i inne oferty stron trzecich;
 • agregować dane z plików cookie wszystkich użytkowników, by śledzić ogólne wzorce ruchu odwiedzających i przekazywać takie zbiorcze informacje sprzedawcom, potencjalnym doradcom, partnerom biznesowym, nowym agencjom lub innym stronom w celu identyfikowania zainteresowań lub planowania wymagań dotyczących infrastruktury technicznej;
 • przekazywać reklamy na podstawie korzystania z Witryny lub Aplikacji przez użytkownika, zgodnie z poniższym opisem;
 • zapewniać inne poprawki i doskonalenia Witryny.

Do przekazywania reklam online możemy także wykorzystywać funkcje dostawców zewnętrznych, takie jak Google Analytics. Na podstawie korzystania z Internetu dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlać reklamy produktów Anytime Fitness® na innych stronach internetowych. Szczególnie tacy dostawcy wykorzystują pliki jednocześnie cookie strony pierwszej (takie jak plik cookie Google Analytics) i pliki cookie stron trzecich (takie jak plik cookie DoubleClick), by informować, optymalizować i wyświetlać reklamy na podstawie dotychczasowych wizyt użytkownika w Witrynie lub innej witrynie związanej z produktami i usługami Anytime Fitness®. Wszelkie informacje gromadzone przez strony trzecie z użyciem plików cookie nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi (nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu), które zbieramy lub które użytkownik udostępnia na stronie internetowej. Użytkownik może zrezygnować z Google Analytics do reklam odsłonowych, odwiedzając stronę Google Ad Settings.

4. Nasze relacje z Witrynami

Oprócz integracji z niektórymi aplikacjami mobilnymi opisanymi w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, Witryna i Aplikacje mogą zawierać łącza do innych stron internetowych lub innych aplikacji mobilnych. Ponadto inne witryny mogą zawierać łącza do Witryn. Nie przeglądamy ani nie monitorujemy witryn internetowych łączonych z Witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani za zasady ochrony prywatności innych witryn internetowych. Podczas odwiedzania takich witryn użytkownik może zapoznać się z zasadami ochrony prywatności takich witryn. W przypadku, gdy Witryna zawiera łącze do innej witryny internetowej należącej i/lub obsługiwanej przez nas, takie korzystanie z witryny może podlegać innym i dodatkowym warunkom korzystania z usługi oraz zasadom ochrony prywatności.

5. Dostęp do danych osobowych użytkownika i ich korygowanie

Dążymy do zachowania dokładności i integralności danych osobowych w naszych bazach danych i dbamy o ich aktualność. Zachęcamy użytkowników do niezwłocznego aktualizowania danych osobowych w przypadku ich zmiany. Użytkownik może edytować lub dezaktywować informacje o koncie lub konto w dowolnym momencie, logując się na swoje konto w Witrynie lub Aplikacjach i przechodząc do ustawień użytkownika.  Użytkownik może poprosić o kopie przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Prośbę można przesłać na adres: Anytime Fitness, LLC, Attention: Data Protection Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, Minnesota 55125 U.S.A., lub na adres kontaktowy podany w dodatku dotyczącym poszczególnych krajów.

O ile w dodatku nie podano inaczej, cała komunikacja musi przebiegać w języku angielski. Odpowiemy na uzasadnione wnioski w terminach ustalonych przez obowiązujące prawo lub w rozsądnym terminie, jeśli obowiązujące prawo nie narzuca terminu. W celu ochrony użytkownika możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji celem sprawdzenia tożsamości użytkownika. W większości przypadków przekażemy informacje wnioskowane przez użytkownika i skorygujemy lub skasujemy wszystkie wykryte przez użytkownika niedokładne dane osobowe. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ograniczenia lub odmowy spełnienia wniosku użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli: (1) ujawnienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego, mienia lub praw jakiejkolwiek innej osoby bądź organizacji; (2) ujawnienie może prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów lub rozporządzeń; (3) w przypadku gdy nie udało się dostarczyć wystarczających dowodów w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika.

Rezygnacja lub wycofanie się z subskrypcji

Zmieniając ustawienia przeglądarki lub w preferencjach w urządzeniu mobilnym i ograniczając przekazywanie określonych informacji, użytkownik może zrezygnować z niektórych zbiorów plików cookie lub innych udoskonaleń opartych na urządzeniu internetowym lub mobilnym, w tym zbierania danych geolokalizacyjnych. Ograniczenie gromadzenia tych informacji może jednak uniemożliwić nam udostępnianie najbardziej odpowiednich produktów lub informacji dotyczących Witryny i Aplikacji. Obecnie nasze serwery nie reagują na sygnały "nie śledź" przekazywane z przeglądarki. Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat praktyk marketingowych online i znać swoje wybory dotyczące nieużywania tych informacji przez naszych zewnętrznych dostawców usług, może odwiedzić stronę www.networkadvertising.org/choices.

Aby ograniczyć integrację Witryny i Aplikacji z innymi powiązanymi aplikacjami, takimi jak MapMyFitness lub FitBit, użytkownik może wyłączyć aplikację w preferencjach ustawień w Aplikacjach lub usunąć odpowiednią aplikację z urządzenia mobilnego. Usunięcie takiej aplikacji może nie spowodować usunięcia informacji już uzyskanych przez daną aplikację. 

Aby anulować subskrypcję naszych wiadomości e-mail lub innych informacji od nas bądź strony trzeciej, użytkownik może kliknąć łącze "anuluj subskrypcję:, u dołu wiadomości e-mail lub może zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia poczty e-mail. Aby anulować subskrypcję SMS-ów lub innych wiadomości mobilnych, użytkownik może postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w momencie zgłoszenia się do programu lub skontaktować się z nami pod adresem http://emailsettings.anytimefitness.com/.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Stosujemy uzasadnione środki ostrożności i wdrożyliśmy procedury zarządcze oraz techniczne celem ochrony bezpieczeństwa danych i informacji, w tym danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane lub dane osobowe nie zostaną utracone, niewłaściwie użyte, w sposób nieuprawniony ujawnione, zmienione bądź zniszczone. Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że; (1) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w systemach komputerowych oraz Internecie, na które nie mamy wpływu; (2) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a nami za pośrednictwem Witryn, w tym danych osobowych, nie może być zagwarantowane; (3) wszelkie takie informacje i dane, w tym dane osobowe, mogą być przeglądane lub manipulowane przez stronę trzecią, gdy są wykorzystywane, przekazywane, przetwarzane bądź przechowywane. Gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje przekazane przez użytkownika wyłącznie w sposób wymagany przez prawo i omówiony w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności.

7. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane (lub na które następnie użytkownik wyraził zgodę) lub do innych legalnych celów (takich jak zgodność z przepisami) bądź zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Zmiany w Zasadach Ochrony Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad Ochrony Prywatności w całości lub częściowo i co pewien czas poprzez zamieszczanie informacji w Witrynach w dowolnym czasie i bez powiadomienia o zmianie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności ("Powiadomienia"). Użytkownik jednoznacznie rezygnuje z prawa do otrzymywania Powiadomień. Użytkownik powinien często sprawdzać Witryny pod kątem zamieszczanych Powiadomień w celu zapoznawania się ze zmianami w Zasadami Ochrony Prywatności, które mogą go interesować. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do tych Zasad Ochrony Prywatności lub po publikacji Powiadomień stanowi zgodę użytkownika na takie zmiany.

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności prosimy przesyłać na adres privacy@anytimefitness.com.

9. Kontakt z nami

W celu uzyskania dalszych informacji lub przesłania zapytań dotyczących danych osobowych użytkownika (w tym wniosków o dostęp do danych osobowych użytkownika lub poprawienia danych osobowych użytkownika bądź wniesienia skargi dotyczącej ochrony prywatności), należy się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych:

Anytime Fitness, LLC
Attention: Data Protection Officer
111 Weir Drive, Woodbury
Minnesota 55125 U.S.A.
privacy@anytimefitness.com

Skargi na sposób gromadzenia przez nas danych lub postępowania z danymi osobowymi użytkownika należy przesyłać do inspektora ochrony danych na powyższy adres e-mail.

10. Polska

Administratorzy danych osobowych

Administratorami informacji osobowych (danych osobowych) są Anytime Fitness, LLC (adres: 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125.) oraz master (główny) franczyzobiorca Marcin Goj prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Renovatio Marcin Goj (adres: os. Manhatan 5 lok. 20, 43-450 Ustroń, Polska), ("Renoviatio"). Renovatio może gromadzić, wykorzystywać i przekazywać informacje osobowe użytkowników na tych samych zasadach co Anytime Fitness, LLC. Podmiotami zbierającymi informacje osobowe są wszystkie kluby Anytime Fitness w Polsce.

10. Kraj Uzupełnienie

Zmiany do niniejszej Polityki

O zmianach niniejszej Polityki Spółka zawiadamia użytkowników, do których posiada stosowne dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej).

Terminologia

Termin "informacje osobowe" należy rozumieć jako "dane osobowe" w znaczeniu Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Zgoda użytkownika

W przypadku korzystania z usług Anytime Fitness, w tym z Witryn, Aplikacji, produktów, opcji, narzędzi i zasobów, Spółka będzie przetwarzać informacje osobowe o użytkowniku w celu świadczenia tych usług. W tym zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda użytkownika. Natomiast jeśli obowiązujące prawo wymaga odrębnej zgody użytkownika na przetwarzanie informacji w danym celu, zostanie on poproszony o jej dobrowolne udzielenie.

Komunikaty marketingowe

Za odrębną zgodą użytkownika, Spółka może wysyłać mu komunikaty marketingowe w formie elektronicznej oraz kontaktować się z nim w celach marketingowych przez telefon i inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

Za odrębną zgodą użytkownika, współpracujący ze Spółką franczyzobiorcy, sprzedawcy i inni partnerzy biznesowi mogą wysyłać mu komunikaty marketingowe w formie elektronicznej oraz kontaktować się z nim w celach marketingowych przez telefon i inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe. W takim przypadku użytkownik również zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego informacji osobowych dla celów marketingowych osób trzecich.

Ujawnianie informacji osobowych osobom trzecim

Informujemy użytkowników o ujawnieniu ich informacji osobowych osobom trzecim, jeśli dana osoba trzecia staje się odrębnym administratorem tych informacji. Do ujawnienia informacji osobowych osobom trzecim może dojść wyłącznie jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Powierzanie osobom trzecim przetwarzania informacji osobowych

Przetwarzanie informacji osobowych o użytkownikach może być powierzane przez Spółkę osobom trzecim, czyli innym podmiotom z grupy kapitałowej Spółki oraz jej usługodawcom, franczyzobiorcom i innym partnerom biznesowym. Przetwarzanie informacji osobowych o użytkownikach przez osoby trzecie na rzecz Spółki może odbywać się wyłącznie na zlecenie Spółki oraz w określonym przez nią zakresie i celu.

Jako administrator danych osobowych użytkownika, Spółka pozostaje podmiotem odpowiedzial nym za rzetelne i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Dostęp do informacji osobowych oraz prawo do ich poprawiania

Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go informacji osobowych, do żądania kopii informacji o nim przechowywanych przez Spółkę oraz do żądania ich poprawiania. W sprawach związanych z tym prawem prosimy o kontakt z Renovatio Marcin Goj, ul. Wolczynskiego 65/17, Warsaw, Poland i Anytime Fitness, LLC, Attention: Chief Privacy Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125 U.S.A., Użytkownik może się z nami kontaktować po polsku.

Dobrowolne podanie informacji osobowych

Podanie informacji osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia usług Spółki.

Zabezpieczenia

Jako administrator informacji osobowych Spółka wdrożyła środki techniczno-organizacyjne dla ochrony informacji osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przed przypadkową utratą i zmianą, a także przed nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Data Controllers

The data controllers are Anytime Fitness, LLC (address: 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125, USA) and the Master Franchisee, Marcin Goj doing business as Renovatio Marcin Goj (address: os. Manhatan 5 lok. 20, 43-450 Ustroń, Poland) ("we" or "us"). We may collect, use and share your personal information in the same manner as applies to Anytime Fitness, LLC in the Privacy Policy.  Data collectors include all franchised Anytime Fitness® club locations in Poland.

Changes to the Privacy Policy

If we change the Privacy Policy we will inform those users about it with respect to whom we have the appropriate contact data (e.g. e-mail address).

Terminology

The term "personal information" shall be understood as the term "personal data" within the meaning of the EU Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Consent

If you use Anytime Fitness services, including Sites, Apps, products, features, tools or resources, your personal information will be processed by us for the purposes of providing the services. No separate consent is required in that respect. Whenever an explicit consent is required by the applicable law to process your information for a given purpose, you will be asked for such consent and you will be free to refuse it.

Consent to Receive Marketing Communications

If you explicit consent to it, we can send you marketing communications electronically and contact you via telephone or other telecommunications devices for marketing purposes.

If you explicitly consent to it, our franchisees, vendors, or other business partners can send you marketing communications electronically and contact you via telephone or other telecommunications devices for marketing purposes. In this case, you would also be asked for your consent to the processing of your personal information for third-party marketing purposes.

Disclosing Personal Information to Third Parties

If we disclose your personal information to a third party so that such a third party becomes a separate personal information controller, then you will be informed about it. Disclosure of your personal information to a third party can only take place where an appropriate legal basis for such a disclosure exists.

Subcontracting the Processing of Personal Information to Third Parties

We may subcontract the processing of your personal information to third parties which may be our group companies, affiliates, providers, vendors, franchisees, or other business partners. If third-party providers process your personal information on our behalf, they can only act on our instructions and can only process your personal information within the scope and for purposes set by us.

As a personal information controller, we remain the entity responsible and liable for the fair and lawful processing of your personal information.

Access and Correction of Personal Information

You have the right to access your personal information, and request a copy of information we hold about you, as well as to have any such information corrected. Please contact Renovatio Marcin Goj, ul. Wolczynskiego 65/17, Warsaw, Poland, and Anytime Fitness, LLC, Attention: Chief Privacy Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125 U.S.A. with respect to the right of access and correction of personal information. You can contact us in Polish.

Voluntary Provision of Personal Information

The communication of personal information is voluntary, but necessary in order to provide our services.

Security Measures

As a personal information controller, we have implemented technical and organizational measures to protect personal information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access, as foreseen in applicable law.